Neoliberalizm Nedir?

Neoliberalizm Nedir?

Neoliberalizm

Neoliberalizm görüşünün temel öncülü, siyasal yaşamın da ekonomik yaşam gibi kesin birey özgürlüğüne dayanması şeklinde tanımlanabilir. Minimal devlet, serbest pazar toplumu neoliberalizmin siyasal yaklaşımının kavramsal çerçevesini oluşturmaktadır. Neoliberalizmin ünlü sözcülerinden Nozcik’in ifadesiyle, devlet artık sadece özgürlüğü ve özel mülkiyeti koruyacak genel kurallar koyacak ve uygulayacaktır. Burada altı çizilen özgürlük, bireye ve sivil topluma müdahale etmemeyi öngören “negatif özgürlük”tür.

Bir başka deyişle, neoliberalizm açısından en temel siyasal hedef, devletin daha adil, daha insancıl, daha etik ya da daha eşitlikçi toplum türü gerekçeleriyle insan yaşamına müdahale edilmesinin önlenmesidir. Bu tür müdahaleler, toplumsal ya da bölüştürücü adaleti gerçekleştirmek amacıyla yapılmakta; bir “toplum mühendisliği” anlayışını ve uygulamasını yansıtmaktadır. Neoliberalizmin bakış açısına göre, her türlü toplum mühendisliği bireyin özgürlüğünü ve serbest Pazar uygulamasını kısıtlayacaktır. Eğer neoliberalizmin öngördüğü biçimde siyasal özgürlük için pazarın dokunulmaz özgürlüğü “olmazsa olmaz” koşul ise siyasal süreç içinde her türlü toplum mühendisliği projeksiyonundan vazgeçmek gerekecektir. Bu, aynı zamanda ulusal toplum çerçevesinde tarihsel olarak ortaya çıkmış dayanışma anlayışının ya da değer yargısının marjinalleşmesi anlamına gelecektir.

Görüldüğü gibi, neoliberalizm bakımından devletin demokratik kontrol alanı olabildiğince daraltılmakta ve bu durumda insanların farklı siyasal programlar arasından bir seçme yapmaları, hatta devlet otoritesinin meşruiyet temelini genel ve eşit oy ilkesi üzerie inşa etmesinin anlamı kalmayacaktır. Neoliberal ideoloji için toplum mühendisliği, kaçınılmaz olarak giderek büyüyen bir kamu bürokrasisinin çıkarları doğrultusunda kaynak dağılımına müdahale etmesine yol açacak; bir başka deyişle, herhangi bir bölüştürücü adaleti amaçlayan karar bu bürokratik ağırlık nedeni nedeniyle hiçbir biçimde mükemmel olmayacaktır. Aksine, topluma egemen uyumun ve iş birliğinin bozulması söz konusu olacaktır. Ama siyasal yaşam, iktidar ilişkleri ve otorite kurumlarının işlevi negatif özgürlükler ile serbest Pazar işleyişini güvence altına almak biçiminde düşünülünce siyasal yönüyle tanımlanan insan gerçekliği ortadan kalkmış olacaktır. Daha açık bir deyişle, siyaset biliminde hegemonik bir yere sahip olduğu söylenebilen siyaset tanımı (toplumda kimin, neyi, ne kadar ve nasıl aldığını belirleyen süreç) çöpe atılacaktır. Bu, demokrasiin işlevsizleşmesi demektir ve görüldüğü gibi çok etkin bir hegemonya kuran yeni sağ ya da neoliberalizmin bu noktada söyleyecek pek fazla sözü yoktur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

© 2020 Terminoloji.Org | Kelime Ansiklopedisi |