Muhafazakarlık Nedir?

Muhafazakarlık Nedir?

Muhafazakarlık

Muhafazakarlık, bilimin ve teknolojinin gelişmesine bağlı olarak yaşanan toplumsal, sosyal ve kültürel değişimlere karşı, geleneklere sıkı sıkı tutunulması gerektiğini söylediği söylense de aslında muhafazakarlık teriminin tanımlanması oldukça güçtür. Muhafazakarlık terimini tanımlamada ki güçlüğün temel nedenlerini ele alacak olursak, bunlar muhafazakarlık teriminin günlük yaşamda ki dilde kullanımı ile siyaset literatüründe ki kullanımının birbirine sürekli olarak karıştırılmasından kaynaklanmaktadır. Bu sebepten ötürü günümüzde muhafazakarlık denildiği zaman akla ilk gelen şeylerden birisi de devletlerin yönetiminde kendilerini muhafazakar olarak tanımlayan kesimlerin saldırgan ve gerici tutumlarıdır. Bunlara örnek verecek olursak Amerika Birleşik Devletleri’nde ki Neo Con olarak adlandırılan bir gurubun tavır ve yöntemleri muhafazakarlık ile ciddi benzerlikler göstermektedir. Öte yandan Türkiye’ye bakacak olursak Muhafazakarlık kavramı Batıda ki karşılığını aratmayacak kadar karmaşık bir yapıya sahiptir. Özellikle değişimin karşısında tavır takınarak direniş gösteren bürokratlar muhafazakar olarak tanımlanırken, bu bürokratlar değişim karşısında edindikleri tutum bu kavramın anlaşılmasını daha da karmaşık bir hale sokmuştur.

Muhafazakarlık kavramının bir ideoloji olup olmadığı konusunda da ciddi şekilde bir tartışma söz konusudur. Muhafazakarlığın bir ideoloji olarak değerlendirilememesi iddiasının en önemli nedeni muhafazakar olarak adlandırılan bireyin düşünceleri ile doğrudan paralellik göstermektedir.

Muhafazakarlığı bir ideoloji olarak adlandırılmasının önündeki engelleri açıklayacak olursak, muhafazakar partilerin dönemin siyaseti gereğince edindikleri tutumları ilerleyen zamanlarda şartlar değiştiği zaman hemen farklı bir tavır takınmaları gibi çelişkilerdir. Örneklendirecek olursak refah devletini savunun bir siyasi gurubun ekonomik krizlere bir türlü çözüm getirememesinden hemen sonra serbest piyasa ekonomisini savunmaları gibi birbiri ile uyuşmaya pragmatist tavır içinde olmaları, onları belli bir ilkeden mahrum olduğunu ortaya koymaktadır.

Tarihsel Süreçte Muhafazakarlık

Muhafazakarlık kavramının ilk defa kullanımı on sekizinci yüzyılın başlarına denk düşmektedir. Kavram Fransa’da yaşanan yaşanan Aydınlanma ve Fransız devrimi gibi olaylar karşısında baş göstermeye başlamıştır. İlk defa muhafazakarlık teriminin bir felsefi odak olarak kullanan kişi Edmund Burke’dir. Burke Fransız devrimi üzerine bir eleştiri niteliğinde yazmış olduğu “Reflection on the Revolution in France (Fransız Devrimi Üzerine Düşünceler) muhafazakarlık kavramının temel eseri olarak kabul eilmektedir. Burke bu eserin de geleneği, hali hazırda faaliyet gösterin kurumların ehemmiyetini savunarak soyut düşüncelere, bireyciliğe ve yapay bir biçimde düzenlenen sistemlere karşı çıkmıştır.

Muhafazakar düşüncenin gelişme aşamasında ortaya çıkan bazı düşünürler şunlardır; Fransa’da Joseph de Maistre, Louis de Bonald, Hugees Felicite de Lamennais, F.R Chateaubriand; Almanya’da ise Justus Möser, Adam Müller, ve F.Carl von Savigny dikkat çeken isimler arasında yer almaktadırlar. Bu düşünürlerin tamamı on sekiz ve on dokuzuncu yüzyıl dolaylarında yaşamışlardır. Burke gibi bu düşünürler de onunla beraber ilerleme karşısında geleneği, dini, aileyi, feodalizm ve bölgesel topluluk gibi kavramları çok akıllıca savunarak faaliyetlerini sürdürmüşlerdir.

Edmund Burke

Edmund Burke İrlanda’nın Dublin şehrinde dünyaya geldi. Hukuk öğrenimi gördükten sonra avukat olarak kariyerine başlayan Burke, ayrıca da Britanya Parlementosunda da 6 yıl milletvekili olarak görev yapan Burke, en önemli eseri olan “Reflection on the Revolution ( Fransız Devrimi Üzerine Düşünceler) 1790 yılında kaleme aldı. Bundan yedi yıl sonra 1797 senesinde hayata gözlerini yumdu.

Neo Muhafazakarlık ve Yeni Sağ Düşüncesi

Neo-Muhafazakarlık, Amerikan siyasetinin dünyada etkisini iyice arttırmasıyla ortaya çıkmıştır. Bundan dolayı dünyada ne muhafazakarlık denildiği zaman akla ilk olarak Amerika’nın uyguladığı siyaseti akıllara gelmektedir. Klasik muhafazakar düşüncenin bir şanssızlığı olan bu kavramı tanımlarken yeni sağ terimini de ele almak gerekmektedir.

Yeni Sağ kavramı ilk kez refah devleti ve keynezyen ekonomik politikaların uygulanmasında gösterilen başarısızlıktan ötürü 1970′ li yıllarda ortaya çıkmıştır. Keynezyen kavramının pöpüleritesini kaybederek sorgulanmasıyla ortaya çıkan bu kavram, krizin çözülmesi hususunda devletin müdahalesini savunmuş ve toplumdaki bozuluş ile ilgili kaygılarını ciddi bir biçimde ortaya koymuş yeni bir tutucu düşünsel akımdır.

İslamcılık ve Muhafazakarlık

Muhafazakarlık kavramının günlük dile “dindar” olmak olarak yansıması sonucu, dinlerin muhafazakarlık kavramı ile bir bağlantı kurmasına yol açmıştır. Bu dinlerden bir tanesi de İslam dinidir. İçerisinde çok fazla radikal grup barındıran İslam dini bu kavram ile kolayca kaynaşmıştır. Özellikle Müslüman fundamentalistler kendilerini muhafazakar olarak tanımlamışlardır. Hal böyle olunca İslam geleneğini benimseyen kesimler ciddi bir şekilde muhafazakarlık ideolojisi kapsamında bir kaynaşma sürecini çok kolay adapte olarak yaşamışlardır.

Fakat her ne kadar yukarıda saymış olduğumuz bu faktörler, muhafazakarlık ve İslam olgusunun aynı olduğu izlemini yaratıyorsa da iki akım arasındaki farkları ıskalamak ciddi hata olacaktır. Bu fark,değişim ile alakalı olup, muhafazakar düşüncenin siyasi bir dil açısından varoluşunun diğer akımlar açısından ayrıştırılmasında öne çıkan epistemolojisi ile çok yakından bağlantılıdır. Bir muhafazakar açısından şimdi yaşanan zaman ve olay önemli iken dindar kesimler için aynı şey söylenemez.

 

One Reply to “Muhafazakarlık Nedir?”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

© 2020 Terminoloji.Org | Kelime Ansiklopedisi |